Zestaw do kompleksowej pielęgnacji roweru Premium Kit w nowej cenie! KUP TERAZ!×
Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIKE BY SG

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1)      Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może on korzystać ze wszystkich funkcjonalności Konta Użytkownika;

2)      Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      Konto Użytkownika - konto, które każdy Użytkownik może utworzyć w Sklepie internetowym, dzięki któremu otrzymuje m.in. dostęp do historii zakupów;

4)      Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Użytkownik będący osobą fizyczna zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5)      Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego BIKE BY SG;

6)      Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

7)      Sklep internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem: bikebysg.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Sprzedawca;

8)      Sprzedawca/Wydawca - Liport Wojciech Liszega, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk; NIP 5862167077

9)      Towar - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;

10)  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie;

11  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje Zamówienia;

12)  Wydanie Towaru - moment, w którym Użytkownik lub wskazania przez niego do odbioru Towaru osoba trzecia obejmuje Towar w posiadanie;

13)  Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, które określa w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasad wykonywania tych umów oraz postępowania reklamacyjnego. 
 4. Do korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Użytkownik w ramach korzystania ze Sklepu internetowego zobowiązuje się w szczególności do:

1)      niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, 

2)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania.

3)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

 

§ 3

Konto Użytkownika 

 1. Konto Użytkownika tworzy się poprzez prawidłowe uzupełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym. 
 2. Utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie z udostępnionych w nim funkcjonalności jest bezpłatne. 
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza aktywacyjnego, Użytkownik niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu aktywacyjnym, wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta Użytkownika. Z chwilą Aktywacji, a Użytkownik uzyskuje możliwość pełnego dostępu do Konta Użytkownika i udostępnianych w jego ramach przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych.
 4. Aktywacja Konta Użytkownika oznacza zawarcie przez Użytkownika ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od Aktywacji bez podania przyczyny. 
 5. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną na adres: Liport Wojciech Liszega, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@bikebysg.pl;. Realizując prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy Sprzedawca dezaktywuje i usunie Konto Użytkownika. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi:

  1)      składanie Zamówienia,

  2)      przeglądanie historii zamówień,

  3)      korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 7. Po utworzeniu Konta Użytkownika każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub zmienionych w toku późniejszego użytkowania Konta Użytkownika, za pomocą dedykowanych ustawień Konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła umożliwiającego dostęp do Konta Użytkownika.
 9. W przypadku powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej blokady Konta Użytkownika. 
 10. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 11. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Użytkownika.

 

§ 4

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienie wiąże strony tylko wówczas, jeśli Sprzedawca niezwłocznie wyśle potwierdzenie jego otrzymania na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 2. Sprzedawca może poinformować Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail o tym, że w danym momencie ze względu na dłuższy termin oczekiwania na poszczególne produkty przyjęcie zamówienia jest możliwe tylko w części, i poprosić użytkownika o podjęcie decyzji, czy:

  1)      Użytkownik rezygnuje z Zamówienia w całości,

  2)      Użytkownik podtrzymuje Zamówienie w możliwej do zrealizowania części, a rezygnuje z pozostałej części,

  3)      Użytkownik podtrzymuje Zamówienie w całości i wyraża zgodę na przedłużenie ważności swojej oferty o wskazany w zawiadomieniu czas.

 3. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenie, która obowiązywała w chwili złożenia Zamówienia i została podana w chwili Zamówienia przez Użytkownika. W pozostałym zakresie Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany cen Towarów.

 4. Ceny określone przy tytułach Towarów zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych.

 5. Kody rabatowe, promocje oraz rabaty się nie łączą. System automatycznie wybiera opcje z najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta.
 6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem przerw technicznych, w czasie których Sklep Internetowy jest niedostępny, a dostęp do Konta Użytkownika wyłączony.

 7. Użytkownik może dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym:

  1)        po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Użytkownika, lub po zalogowaniu - w przypadku Użytkownika, który utworzył już Konto Użytkownika w Sklepie;

  2)        bez rejestracji poprzez wybór opcji "Złoż Zamówienie" bez logowania się do Konta Użytkownika.

 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, aktywnym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie Zamówienia.

 9. Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez realizację kolejnych kroków Zamówienia na podstawie przedstawianych Użytkownikowi informacji.
 10. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia wobec Sprzedawcy. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 12. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
 13. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Ilość dostępnego do sprzedaży Towaru jest bieżącą aktualizowana, a informacja o tym dostępna na etapie składania Zamówienia przez Użytkownika.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownika istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 

§ 5

Formy płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 2. Użytkownik płaci za zamówiony Towar jedną z wskazanych poniżej metod:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy,
  2. przelewem elektronicznym realizowanego za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych
  3. kartą płatniczą (dotyczy kart Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)
  4. płatnością gotówkową - z zastrzeżeniem, że opcja ta możliwa jest wyłącznie przy wybranych formach dostawcy,
 3. Dokonanie zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej jest podstawą do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku wyboru formy płatności gotówkowej przy odbiorze Towaru, podstawą do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest poprawne złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, w trybie określonym w § 4 Regulaminie. 
 5. Użytkownik składając zamówienie na dedykowanym formularzu wybiera formę płatności za Towar.
 6. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności wskazanych w ust. 1 lit. a lub b powyżej, Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 7. Dodatkowe informacje dotyczące formy płatności dostępne są w Sklepie internetowym, pod linkiem: bikebysg.pl/formy-platnosci

 

§ 6

Dostawa

 1. Zamówienie jest realizowane w terminie od 1 do 14 dni roboczych od wpływu zapłaty należności za Towar na rachunek Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 
 2. Dostawa kurierem nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika; uprawnienie osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie jest badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny, lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, to odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.
 4. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru spośród udostępnionych przez Sprzedawcę form dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo określone podczas składania Zamówienia. 
 5. Dodatkowe informacje dotyczące dostawy Zamówienia dostępne są w Sklepie internetowym, pod linkiem: bikebysg.pl/koszty-dostawy

§ 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Zamówionego Towaru (rzeczy) bez wad. 
 2. Jeżeli kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszego paragrafu. Kupujący, o którym mowa w zdaniu poprzednim traci ww. uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  1. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  2. wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady Towaru, jeżeli wada ta jest nieistotna.
 5. Reklamacje wraz z opisem przyczyn jej złożenia, w szczególności opisem wady Towaru, należy składać w formie pisemnej pod adresem:  Liport Wojciech Liszega, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@bikebysg.pl;. Wraz z reklamacją należy przesłać do Sprzedawcy reklamowany Towar.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę złożonej przez Użytkownika reklamacji Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi informację z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. 
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wykona wskazane przez Użytkownika żądanie zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.
 11. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy za zakupiony Towar zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego wpłynęła należność za złożone Zamówienie.
 12. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, o których mowa w §11 Regulaminu Sprzedawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.

 

§ 8

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (z wyłączeniem reklamacji Towaru, o której mowa w § 7 Regulaminu), w szczególności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego Użytkownik może składać pisemnie na adres: Liport Wojciech Liszega, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@bikebysg.pl;.
 2. W treści reklamacji należy opisać jej przedmiot oraz wskazać niezbędne dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację. 
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Sprzedawcę, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy
 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Sprzedawcy, a jeżeli nie jest to możliwe Sprzedawca poinformuje Użytkownika o planowanym terminie jej rozpatrzenia.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. 

§ 9

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość ma prawo do odstąpienia od tej umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Termin 14 dniowy liczy się od dnia Wydania Towaru. 
 2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną na adres: Liport Wojciech Liszega, Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@bikebysg.pl. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a to co Strony sobie świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. 
 4. Użytkownik odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlegają koszty dostawy Towaru do Użytkownika oraz koszt zamówionego Towaru. Sprzedawca nie zwraca kosztów opakowania i odesłania zwracanych przez odstępującego od Umowy Towarów ani żadnych innych opłat manipulacyjnych. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Użytkownik. 
 6. Zwrot kosztów dostawy do Użytkownika oraz kosztu zamówionego Towaru dokonywany jest przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem umów sprzedaży Towarów i realizowania Zamówień.
 4. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu internetowego znajdują się na stronie internetowej bikebysg.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w sprawie spornej pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, m.in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z serwisu internetowego systemu rozstrzygania sposób konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, i wielojęzyczną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 12

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.01.2022
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Subskrybenta o każdej planowanej zmianie treści Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed dniem wprowadzenia w życie w/w zmiany.
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Stron lub łączących je stosunków prawnych,
  2. zmian technologicznych Księgarni internetowej,
  3. zmian organizacyjnych Sprzedawcy,
  4. wprowadzenia przez Sprzedawcę na rynek produktu o konkurencyjnych funkcjonalnościach.
 5. Regulamin i jego zmiany dostępne są w Sklepie internetowej w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 6. Załączniki:
  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 


 

Wersje regulaminów sklepu internetowego
Informacje prawne Data rozpoczęcia Data zakońenia Dokument
Regulamin sklepu internetowego 21.01.2022 trwa PDF
Regulamin sklepu internetowego   21.01.2022 PDF

 


 

Subskrybuj BIKE NEWS i otrzymaj rabat 15%!
Zapisując się do subskrypcji BIKE NEWS otrzymasz kod rabatowy -15% na zakupy w naszym sklepie! Podaj swój adres e-mail i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl